Aktivt kravställande ger hållbara investeringar

I egenskap av förvaltare av allmänna pensionsmedel, och som statlig myndighet, ska AP6 vara föregångare vad gäller etik, hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. AP6 ska skapa avkastning åt det svenska pensionssystemet genom att investera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det betyder att investeringar i onoterade bolag ska växa och skapa avkastning genom effektivt resursutnyttjande, minimal belastning på miljön samt genom att främja en hållbar samhällsutveckling och rättvisa arbetsvillkor.
AP6 ser ingen motsättning mellan hållbara investeringar och kravet på avkastning, utan tvärtom ser AP6 hållbarhetsarbetet som en förutsättning för långsiktigt hög avkastning. 
AP6 har i sin roll som statlig investerare av pensionsmedel både ansvar och möjligheter att ställa krav på hållbarhetsarbetet i sina investeringar och får aldrig agera på ett sätt som riskerar att skada allmänhetens förtroende för hanteringen av pensionsmedlen. AP6 har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och i enlighet med dessa integrerat hållbarhet i investeringsprocess och ägarstyrning.
Hållbarhetsarbetet utgår från den av  AP6:s styrelse antagna Uppförandekod, vilken omfattar såväl ansvarsfulla investeringar som riktlinjer för verksamheten i stort. 

 

 

 global compact

 

 PRI

 

CDP