2014-02-26

Hög aktivitet inom både företags- och fondinvesteringar – fortsatt omställning av portföljen

Sjätte AP-fondens portfölj och investeringsinriktning är fokuserad på onoterade innehav, med långsiktigt god avkastningspotential. Omställningsarbetet mot mognare företag har fortsatt både vad gäller direktinvesteringar och fondinvesteringar.

Årets resultat uppgick till 1 860 miljoner kronor (1 701 miljoner kronor) vilket representerar en nettoavkastning om +9,2 procent (+9,2 procent). De interna kostnaderna uppgick till 98 miljoner kronor (116 miljoner kronor).

Med tio års historik har Sjätte AP-fondens nettoavkastning varit +5,6 procent per år. Detta är ett resultat av å ena sidan mycket framgångsrika investeringar i mogna bolag (+14,0 procent per år), såväl direkt som indirekt genom fonder. Å andra sidan negativ avkastning från investeringar i företag i tidig fas (-11,7 procent per år). Det sistnämnda segmentet utgör nu en relativt liten andel av portföljen, som ett resultat av Sjätte AP-fondens förändrade investeringsstrategi de senaste åren.

Den genomsnittliga nettoavkastningen sedan starten 1996 uppgår till +4,5 procent per år, vilket innebär att Sjätte AP-fondens kapital ökat med 11,7 miljarder kronor från 10,4 till 22,1 miljarder kronor.

– Omställningen av vår investeringsportfölj har fortsatt under året. På företagssidan har ett antal nyinvesteringar i mogna företag genomförts. Till detta kommer flertalet avyttringar med god avkastning och en ytterligare renodling av portföljen. På fondsidan har arbetet med att diversifiera portföljen lett till ett flertal nya utfästelser. En stark likviditet i kombination med ett spännande flöde av nya investeringsmöjligheter skapar goda förutsättningar för en fortsatt uppbyggnad av en väldiversifierad portfölj med mogna, onoterade innehav med långsiktigt god avkastningspotential, säger Karl Swartling, vd för Sjätte AP-fonden.

I dag har en pdf-version av årsredovisningen lagts ut på hemsidan, www.apfond6.se
Under vecka 11 beräknas den tryckta upplagan av årsredovisningen vara färdig.

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef: 0708-74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se

Bifogade filer