2015-02-27

Fortsatt uppbyggnad av stabil portfölj med mogna onoterade innehav för långsiktigt god avkastning

Sjätte AP-fondens portfölj och investeringsinriktning är fokuserad på onoterade innehav, utan exponering mot den noterade aktiemarknaden. Omställningsarbetet mot investeringar i mognare företag pågår fortsatt. Under 2014 har flera nya företagsinvesteringar och utfästelser till fonder gjorts, vilka över tid förväntas generera en attraktiv avkastning. Den pågående omställningen av portföljen, i kombination med en hög likviditet påverkar årets resultat.

Resultatet för 2014 uppgick till 1 441 miljoner kronor (1 860 miljoner kronor) vilket representerar en nettoavkastning om +6,5 procent (+9,2 procent). De interna kostnaderna uppgick till 98 miljoner kronor (98 miljoner kronor).

– Årets resultat ligger i linje med våra förväntningar, och ska ses mot bakgrund av det pågående omstruktureringsarbetet av portföljen som inleddes för ett par år sedan. Vid nya onoterade investeringar visar sig, generellt sett, värdetillväxten först efter något år och realiseras först vid en försäljning av innehavet. Det är därför rimligt att den fulla effekten av detta omställningsarbete kräver ytterligare tid för att visa sig i vår avkastning. En faktor som även den påverkar resultatet är att Sjätte AP-fonden är en stängd fond, som förvaltar sin egen likviditet. Denna är för närvarande hög och placeras i räntebärande tillgångar. Effekten är låg risk men också låg avkastning i en tid när Riksbankens ränta befunnit sig kring nollstrecket, säger Karl Swartling, vd Sjätte AP-fonden.

Omställningen av portföljen bedrivs enligt den strategi som antogs 2011, med ett uttalat fokus mot investeringar i mognare bolag. Ett segment där Sjätte AP-fonden historiskt sett haft en hög avkastning sedan starten 1996, såväl i företag (+15,2 procent per år), som i fonder (+14,9 procent per år). Med tio års historik har Sjätte AP-fondens nettoavkastning varit +5,4 procent per år. Detta är ett resultat av å ena sidan framgångsrika investeringar i mogna företag (+13,0 procent per år), såväl direkt som indirekt genom fonder. Å andra sidan negativ avkastning från investeringar i företag i tidig fas (-9,9 procent per år). Det sistnämnda segmentet utgör en allt mindre andel av portföljen (13 procent). Den genomsnittliga nettoavkastningen sedan starten 1996 uppgår till +4,6 procent per år, vilket innebär att Sjätte AP-fondens kapital ökat med 13,2 miljarder kronor från 10,4 till 23,6 miljarder kronor.

Växande intresse för samarbete mellan investerare inom onoterat
– Under året har Sjätte AP-fonden genomfört ett antal investeringar som en direkt följd av att ledande aktörer söker samarbetspartners till investeringar inom onoterat. En utveckling som stämmer väl in på Sjätte AP-fondens medvetna positionering som samarbetspartner inom segmentet, med kompetens att investera både direkt i företag och indirekt i företag genom fonder, säger Karl Swartling, vd för Sjätte AP-fonden.

I dag har en pdf-version av årsredovisningen lagts ut på hemsidan, www.apfond6.se
Under vecka 12 beräknas den tryckta upplagan av årsredovisningen vara färdig.

För mer information:            
Ulf Lindqvist, kommunikationschef: 0708-74 10 48 ulf.lindqvist@apfond6.se

Bifogade filer