Bokslutskommuniké för 2015

2016-02-25

Metodiskt värdeskapande bakom
Sjätte AP-fondens resultat

God avkastning för 2015 som ett resultat av stabil utveckling i befintliga innehav. Fortsatt uppbyggnad av en stabil portfölj med mogna, onoterade innehav, för långsiktigt hög avkastning.

Resultatet för 2015 uppgick till 2 867 miljoner kronor (1 441) vilket representerar en nettoavkastning om +12,2 procent (+6,5). De interna kostnaderna uppgick till 106 miljoner kronor (98).

– Det arbete som lett fram till årets resultat har sin utgångspunkt i AP6:s långsiktiga samarbete med fondbolag och den aktiva ägarstyrning som vi utövar i våra direktinvesteringar. Under året har aktivitetsnivån varit hög. Omställningen av den tidigare portföljen har inkluderat flera lyckade avyttringar, vilket i sin tur resulterat i en position med mycket kapital som är tillgängligt för framtida investeringar, säger Karl Swartling, vd för Sjätte AP-fonden.

Sedan 2011, då AP6 fokuserade om sin investeringsstrategi mot mogna företag, har i princip hela direktinvesteringsportföljen (företagsinvesteringar) ställts om och ett antal nya innehav har tillkommit. För fondinvesteringar har portföljen breddats väsentligt genom att nya utfästelser gjorts, och nya samarbeten har etablerats.

På grund av just långsiktigheten i AP6:s investeringsverksamhet bör dock resultat och avkastning bedömas över mycket längre tidsserier än ett år. Sett över de tio senaste åren har AP6:s avkastning inom det segment som sedan 2011 är AP6:s strategiska inriktning – investeringar i mogna, onoterade bolag – uppgått till 11,3 procent per år, vilket överträffar AP6:s avkastningsmål.

AP6 startade i slutet av 1996 med ett fondkapital på 10,4 miljarder kronor vilket fram till utgången av 2015 vuxit med 16 miljarder kronor till 26,4 miljarder kronor. Detta motsvarar en total värdetillväxt sedan starten med cirka 154 procent och en årlig genomsnittlig tillväxt på 5,0 procent.

I dag har en pdf-version av årsredovisningen lagts ut på hemsidan, www.apfond6.se
Under vecka 13 beräknas den tryckta upplagan av årsredovisningen vara färdig.

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef AP6: 0708-74 10 48 ulf.lindqvist@apfond6.se

Sjätte AP-fonden (AP6) är en långsiktig och aktiv investerare i onoterade bolag. AP6 använder sin styrka för att investera både direkt i bolag och indirekt via fonder. Direkta investeringar görs främst tillsammans med andra finansiella investerare, som delar våra värderingar och har en långsiktig placeringshorisont. Ytterligare information om AP6 finns på www.apfond6.se