Ordlista

Absolut avkastning
Andrahandsmarknaden
Annexfond
Avkastning/Totalavkastning
Avkastning Private equityverksamhetens portföljer
Buyout
Carried interest
Direkta investeringar
EVCA
Expansionsfas
Fond-i-fond
Fondkapital
Hedgefond
Hurdle rate
Indirekt investering
IRR
J-kurva
Management fee
Managementbolag
Marknadsvärderat kapital
Managementteam
Mezzaninkapital
Mogen fas
Noterat företag
Onoterat företag
Portföljbolag
Preferred return
Private equity
Private equity-fond
Pro rata
Reporänta
Resultat
Riskpremie
Sharpe-kvot
Standardavvikelse
Strukturkapital
Såddfas
Tillväxtfas
Time Weighted Return (TWR)
Uppstartsfas
Utfäst kapital
Venture capital

 

 

Absolut avkastning

Avkastning efter kostnader mätt i kronor eller i procent av ursprungligt investeringsbelopp.

Andrahandsmarknaden

Handel med aktier i onoterade bolag och andelar i private equity-fonder.

Annexfond

Fond som startas i anslutning till en befintlig fond och som endast investerar i den befintliga fondens portföljbolag.

Avkastning/Totalavkastning

Tidsvägd avkastning efter kostnader beräknad på daglig basis (TWR).

Avkastning Private equityverksamhetens portföljer

Resultat före kostnader dividerat med genomsnittligt kapital.

Buyout

Investering som avser utköp av en verksamhet från ett företag eller en ägargrupp.

Carried interest

Den del av vinsten i en private equity-fond som tillfaller managementteamet.

Direkta investeringar

Investering som görs direkt i ett portföljbolag.

EVCA

European Private Equity & Venture Capital Association. En europeisk riskkapitalförening som bland annat ger ut rekommendationer kring rapportering och värdering av private equity-fonders innehav.

Expansionsfas

Se Tillväxtfas.

Fond-i-fond

En fond som investerar i andra fonder som i sin tur investerar i aktier och andra aktierelaterade
instrument.

Fondkapital

Det grundkapital som tilldelades Sjätte AP-fonden vid starten tillsammans med balanserat resultat och årets resultat. Motsvarar det egna kapitalet i ett aktiebolag.

Hedgefond

En fond med friare placeringsregler än en traditionell fond och som strävar efter att ha absolut avkastning.

Hurdle rate

Den avkastning på investerat belopp som ska tillfalla investerarna innan managementteamet har rätt till vinstdelning i en private equity-fond.

Indirekt investering

Investering som görs i en fond eller bolag som i sin tur investerar i ett portföljbolag.

IRR

Internal rate of Return/Internränta. Beskriver avkastningen på en investering i form av en årlig genomsnittlig ränta.

J-kurva

Illustrerar utvecklingen av en private equityfonds avkastning. Kurvan bildar grafiskt formen av ett J.

Management fee

Årlig förvaltningsavgift som betalas till ett managementteam för driften av en fond.

Managementbolag

Det bolag i vilket managementteamet är anställt.

Managementteam

En grupp personer som för en fonds räkning förvaltar fondens ägande i portföljbolag.

Marknadsvärderat kapital

Noterade värdepapper värderade till marknadsvärde på bokslutsdagen samt onoterade värdepapper värderade enligt EVCAs principer.

Mezzaninkapital

Ett företagsförvärv finansieras med eget kapital samt bankfinansiering. Bankerna brukar bevilja krediter upp till en viss belåningsgrad, något som dock varierar över tiden. Det har vuxit fram en kompletterande form av finansiering, s k mezzanine-lån. Säkerhetsmässigt är mezzanine-lån efterställda banklånen. Den högre risken för den som ger ut mezzanine-lån gör att räntan för ett mezzanine-lån är högre än för vanlig bankfinansiering. Dessutom brukar det finnas ett inslag kopplat till optioner som gör att långivaren får viss ersättning kopplat till värdeutvecklingen på bolaget.

Mogen fas

Ett företag sägs vara i en mogen fas när det har passerat sin första tillväxtperiod och har börjat stabiliseras och konsolideras.

Noterat företag

Företag vars aktier är registrerade vid en auktoriserad börs.

Onoterat företag

Företag vars aktier inte är registrerade vid en auktoriserad börs.

Portföljbolag

Bolagen som en private equity-fond investerar i kallas ofta för portföljbolag.

Preferred return

Se Hurdle rate.

Private equity

Investering i onoterade företags egna kapital med aktivt och tidsbegränsat ägarengagemang.

Private equity-fond

Fond som investerar i onoterade bolag och där ägarengagemanget är aktivt och tidsbegränsat.

Pro rata

En viss ägares andel.

Reporänta

En av Riksbankens styrräntor som styr den korta marknadsräntan.

Resultat

Summa värdeförändringar – realiserade och orealiserade – i tillgångar, avkastning i form av räntor, utdelningar och optionspremier minskat med förvaltningskostnader och externa förvaltningsarvoden.

Riskpremie

Den kompensation som en placerare kräver av en placering i till exempel aktier istället för att placera i en riskfri tillgång.

Sharpe-kvot

Ett mått på en portföljs riskjusterade avkastning. Beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse.

Standardavvikelse

Ett statistiskt mått som anger spridningen i en datamängd. Standardavvikelsen för en avkastningsserie beräknas normalt sett på dagsavkastningar och omräknas till årsbasis.

Strukturkapital

Ett företags eller en organisations gemensamma kunskapskapital samlat och dokumenterat i företagets/organisationens system.

Såddfas

En verksamhet i såddfasen är i en mycket tidig fas där en uppfinnare eller entreprenör utvärderar eller provar ett koncept eller en idé för att utveckla en produkt innan företaget har etablerats eller där ett forskningsprojekt bedöms ha en kommersiell potential.

Tillväxtfas

Den fas för ett företag då det finns produkt och kunder, där tillverkning/försäljning ökar stadigt men där företaget inte har börjat visa vinster.

Time Weighted Return (TWR)

Tidsvägd avkastning beräknad på daglig basis.

Uppstartsfas

Ett nyetablerat företag där produkten inte är kommersiellt testad sägs vara i uppstartsfasen. Företaget står inför att kommersiellt bevisa produkten samt att aktivt börja satsa på marknadsföring.

Utfäst kapital

Det kapital som en investerare har utfäst som riskkapital till en fond/bolag över en bestämd tidsperiod.

Venture capital

Riskkapital som investerats i bolag i sådd-, uppstarts- eller expansionsfasen.