Sjätte AP-fondens roll i pensionssystemet

Sjätte AP-fonden (AP6) är en av fem AP-fonder i det allmänna pensionssystemet med uppdraget att långsiktigt maximera avkastningen på det förvaltade pensionskapitalet.

Fonderna ska bygga upp en buffert för att kunna hantera utflöden i tider av stora pensionsavgångar.

AP6 förvaltar buffertkapital, men skiljer sig från övriga AP-fonder genom placeringsreglerna. AP6 ska investera i onoterade bolag, det vill säga i bolag som inte finns på börsen. Övriga AP-fonder ska investera huvudsakligen i börsnoterade aktier och räntebärande värdepapper. Ytterligare en skillnad är att AP6  är en stängd fond, vilket innebär att det varken sker löpande inbetalningar till eller utbetalningar från Fonden. Av detta följer att vinster återinvesteras samt att eventuella förluster måste täckas av fondkapitalet.