AP6: specialiserad på onoterade investeringar

Sjätte AP-fonden (AP6) är ensam bland AP-fonderna om sin specialiserade inriktning på onoterade bolag. Det handlar om ett attraktivt tillgångsslag som allt fler internationella pensionsfonder väljer att vara aktiva inom.

Att investera i onoterade bolag skiljer sig på flera sätt från att investera i börsnoterade aktier eller räntepapper. Det ställer krav på en annorlunda kompetens och ett annat sätt att utöva sin påverkan som ägare.

Internationell forskning visar att investeringar i onoterade tillgångar (private equity) är en effektiv ägarform. Den visar också att branscher, där den onoterade ägarformen förekommer i större utsträckning, över tid uppvisar högre tillväxt. Tillgångsslaget är, enligt internationella studier, den största bidragsgivaren till överavkastning för stora pensionsfonder. Det är investeringar inom detta tillgångsslag som är AP6:s uppdrag.
Internationella pensionsförvaltares förhållningssätt till investeringar i onoterade tillgångar har utvecklats med tiden och gör så även nu. Trenden har varit att gå från passiva strategier, som investeringar genom fond-i-fond, mot ett allt mer aktivt förhållningssätt med investeringar direkt i fonder och egna direktinvesteringar i företag.

FÅ ÄGARE OCH GEMENSAM AGENDA
Som en av flera tusen ägare i ett börsnoterat bolag behöver man inte nödvändigtvis ha samma syn eller dela samma värderingar som övriga aktieägare. I ett onoterat bolag är detta en förutsättning. I princip är samsynen mellan ägarna direkt avgörande för om ett onoterat bolag ska vara väl fungerande och kunna utvecklas i rätt riktning.
Just i dessa särskilda förutsättningar som gäller för onoterade bolag ligger också mycket av styrkan och framgången vad gäller själva värdeskapandet. Få ägare, gemensam agenda, korta beslutsvägar och tydlig uppföljning. Detta skapar väldigt goda förutsättningar för en aktiv ägarstyrning, och är en av huvudförklaringarna till att ägarformen är så effektiv i att skapa värde. Sammantaget ses onoterade investeringar som ett attraktivt tillgångsslag, stabilt och med ett värdeskapande som under långa perioder slår börsen. Här återfinns en förklaring till att just pensionskapital söker sig till onoterade bolag.
Givet dessa speciella förutsättningar och krav, har AP6 etablerat sig som en erfaren investerare i onoterade bolag. AP6 uppfattas som en attraktiv samarbetspartner bland olika aktörer inom tillgångsslaget. AP6 förenar i sin roll som statlig pensionsförvaltare, såväl finansiella resurser som en långsiktig ägarhorisont och en syn på ägarrollen som kännetecknas av ansvarstagande och uthållighet.