Styrkan av att kunna investera direkt och indirekt

AP6:s investeringsstrategi bygger på styrkan i att både kunna investera direkt i onoterade företag, och indirekt genom externa private equity-fonder. Före-tagsinvesteringar är när AP6 tillsammans med erfarna finansiella och industriella aktörer investerar direkt i mogna företag med tillväxtpotential. AP6 får en ägarandel i bolaget och tar ofta plats i styrelsen. Fondinvesteringar är när AP6 investerar indirekt i onoterade företag, genom fondbolag. AP6 får en ägar-andel i den fond som senare väljer ut ett antal bolag som fonden investerar i. AP6 har härigenom inga ägarandelar i själva bolagen.

FÖRDELAR AV KOMBINATIONEN
Den internationella trenden går, som tidigare påpekats, mot en ökad andel direktinvesteringar bland ledande pensionsförvaltare. AP6 har sedan starten kombinerat rollen som direktinvesterare med utfästelser till externa fonder. Baserat på lång erfarenhet upplever vi starka synergier mellan dessa båda investeringsformer.

Kombinationen i sig medför följande fördelar:
• Bättre tillgång till attraktiva investeringsmöjligheter
• Förstärkt position för att vara kravställande på våra samarbetspartners
• Möjlighet att mer flexibelt optimera den totala innehavsportföljen
• Lägre genomsnittlig förvaltningskostnad, då direktinvesteringar inte är förknippade med externa avgifter

AP6:S FÖRDEL VID CO-INVESTERING
I samarbetet med de fonder som vi investerat i så söker vi aktivt efter möjligheter till så kallade co-investeringar.
Detta innebär att vi investerar parallellt i ett bolag som en av våra fonder har identifierat, analyserat och förvärvat. Genom den typen av samarbeten får vi som pensionsförvaltare tillgång till investeringsmöjligheter som annars skulle vara orealistiska att komma åt själva. Dessutom till relativt låg kostnad.
AP6:s organisation är erfaren i att själva analysera och bedöma investeringar i onoterade bolag och fattar alltid egna aktiva beslut om en sådan investering. Samarbetet med ett fondbolag ger dock tillgång till detaljerade analyser att utgå ifrån.
Själva investeringen görs sedan utan några externa förvaltningskostnader eller vinstdelning. Genom att systematiskt arbeta med denna typ av investe-ringar sänks således den genomsnittliga externa förvaltningskostnaden på det totala kapital som sysselsätts i samarbete med en specifik fond.
Men, för att komma i fråga för den här typen av erbjudanden, är det flera villkor och krav som måste vara uppfyllda. En mycket viktig aspekt är att man som investerare har kompetens och erfarenhet av att själv göra egna direktinvesteringar. Detta innebär att en organisation som AP6 mer än väl kvalificerar sig.
Egen direktinvesteringserfarenhet är en förutsättning för att klara av att hantera den ofta ganska korta och intensiva process som den här typen av transaktioner innebär.
Flertalet investerare, som normalt endast investerar i fonder, har inte denna erfarenhet. De som har kompetensen, i likhet med AP6, får desto flera er-bjudanden och kan genom detta generera en högre avkastning.