22 maj, 2018

ESG Fondinvesteringar

 

 

  • AP6 har en egenutvecklad mall för hållbarhetsutvärdering och uppföljning av fondbolag
  • Utvärderingen genomförs årligen med flertalet fondförvaltare i AP6:s fondportfölj
  • För informationsinsamling används strukturerade intervjuer. Dessa baseras på PRI Limited Partners Responsible Investment Due Diligence Questionnaire, vilket är en sammanställning av hållbarhetsaspekter som tagits fram av investerare
  • AP6:s egenutvecklade ESG-scorecard används vid bedömningen
  • Utvärderingen följs upp med strukturerad återkoppling till deltagande fondförvaltare
  • Snittet i AP6:s fondportfölj bedöms vara högre än ett genomsnitt av en global riskkapitalportfölj. Detta kan förklaras främst av två orsaker. Den första hänger ihop med att AP6:s portfölj till hög grad består av fonder som förvaltas av stora, nordiska och europeiska investeringsteam. Dessa bedöms ha ett mer utvecklat arbete med ansvarsfulla investeringar jämfört med övriga fonder globalt sett. Den andra orsaken bedöms vara AP6:s integrering av ESG-bedömningar i fondurvalsprocessen. Utöver kravet på hög avkastning, finns kravet på ett utvecklat arbete med ESG-frågor och/eller en hög ambitionsnivå

ESG står för ”Environmental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning/affärsetik. 

 

(Klicka på grafiken för att se den förstorad)

 

  • 1. Hur granskar fondbolaget hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter inför förvärv? Vilka processer och resurser används? Hur påverkas investeringsbeslutet av hållbarhetsfaktorer?
  • 2. Hur arbetar fondbolaget för att hantera portföljbolagens hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter till värdeskapande under innehavstiden? Exempelvis genom ägarstyrning och specifikt stöd avseende hållbarhet.
  • 3. Hur rapporterar fondbolaget hållbarhet och ansvarsfulla investeringar? Exempelvis publik rapportering och löpande rapportering till investerare.

Läs AP6:s Hållbarhetsrapport.