1 oktober, 2018

Koldioxidavtryck – Organisation

Tjänsteresor står för den största miljöpåverkan

Miljöpåverkan från den egna organisationen är låg. Störst påverkan har tjänsteresor som står för 90 procent av koldioxidutsläppen från organisationens verksamhet. AP6:s instruktioner för resor säger att dessa ska genomföras med så liten miljöpåverkan som möjligt och flygresor ska i möjligaste mån ersättas med tåg eller videokonferens. Som en konsekvens av AP6:s ökade internationella samarbete har utrikes flygresor ökat under 2017, vilket påverkar koldioxidutsläppen för AP6 totalt sett. Noteras bör att inrikes flygresor ligger kvar på tidigare nivå. AP6 klimatkompenserar för organisationens utsläpp.

 

 

*Beräkningen omfattar direkta utsläpp (Scope 1), indirekta utsläpp från inköpt elektricitet, värme och kyla (Scope 2) och indirekta utsläpp från tjänsteresor och pendlingsresor (Scope 3). Beräkningen grundar sig på Greenhouse Gas (GHG) Protocol, en internationell standard för beräkning och rapportering av koldioxidutsläpp. Beräkningen för 2017 har granskats av extern expertis och bedömts vara genomförd i enlighet med GHG Protocol.