22 maj, 2018

Innehav

 

Successiv förändring av portföljen

Nuvarande portfölj är resultatet av en hög investeringstakt de senaste fem åren. Under fem år (2013-2017) har portföljen i praktiken bytts ut helt och hållet. Äldre innehav från tidigare investeringsstrategi har sålts.
Investeringsfokus är mot onoterade tillgångar och i huvudsak mogna bolag.
Jämn fördelning mellan direktinvesteringar och fondinvesteringar. Väldiversifierad portfölj med stort mått av riskspridning.
Antal underliggande portföljbolag, Fondinvesteringar och Direktinvesteringar, uppgår till nära 500. Antalet fondförvaltare uppgår till runt 30.
Gjorda investeringar har en god spridning över fyra övergripande sektorer: Sällanköpsvaror, Industrivaror, IT/telecom, Hälso- och sjukvård.

Diagrammen visar AP6:s portfölj 2017-12-31.